Reklamačný poriadok

Na všetky produkty poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Ak je tovar, ktorý ste od nás zakúpili, poškodený alebo nefunkčný, alebo ak došlo k poškodeniu v priebehu dvoch rokov od zakúpenia, máte nárok tovar reklamovať.

Ako postupovať pri reklamácii?

1.Vyplňte reklamačný formulár

Vyplňte reklamačný formulár

Pod týmto textom si stiahnite reklamačný formulár. Vytlačený a vyplnený formulár priložte k reklamovanému produktu.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

2.Priložte kópiu faktúry

Priložte kópiu daňového dokladu

K reklamačnému formuláru priložte kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý bol súčasťou Vašej zásielky.

Daňový doklad nám pomôže rýchlejšie zaradiť a vybaviť Vašu reklamáciu.

3.Zabaľte zásielku a odošlite

Zabaľte tovar a odošlite

Tovar, ktorý chcete reklamovať, bezpečne zabaľte a s priloženými dokumentmi odošlite na našu adresu.

Vaša reklamácia bude vyriešená v čo najkratšom čase.

Nášmu e-shopu na spokojnosti zákazníkov a dobrom mene naozaj záleží, preto sa reklamácie snažíme vyriešiť vždy čo najrýchlejšie k Vašej maximálnej spokojnosti. Reklamáciou sa začneme zaoberať ihneď, ako nám bude zásielka doručená. O postupe reklamácie Vás budeme priebežne informovať.

Ako postupovať pri vrátení tovaru?

1.Vyplňte formulár pre vrátenie

Vyplňte formulár pre vrátenie

Pod týmto textom si stiahnite formulár pre vrátenie tovaru. Vytlačený a vyplnený formulár priložte k produktu.

FORMULÁR PRE VRÁTENIE

2.Priložte kópiu faktúry

Priložte kópiu daňového dokladu

K formuláru pre vrátenie tovaru priložte kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý bol súčasťou Vašej zásielky.

Daňový doklad nám pomôže rýchlejšie zaradiť a vybaviť Vašu žiadosť o vrátenie tovaru.

3.Zabaľte zásielku a odošlite

Zabaľte tovar a odošlite

Tovar, ktorý chcete vrátiť, bezpečne zabaľte a s priloženými dokumentmi odošlite na našu adresu.

Vaša žiadosť bude vyriešená v čo najkratšom čase.

Reklamačný poriadok pre spotrebiteľa
Tento Reklamačný poriadok pre spotrebiteľa (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vady tobaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu nasluchadlo.sk od našej spoločnosti:
NOVELLO TRADE s.r.o., so sídlom č.p. 267, 687 12 Mistřice
IČ: 29265410
DIČ: CZ29265410    
zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 69231
adresa pre doručovanie: Mistřice 267, 687 12 Bílovice
telefónne číslo: +420 773 180 571
kontaktný e-mail: info@nasluchadlo.sk (pre reklamáciu tovaru a zásielok)

1.    Za aké vady tovaru zodpovedáme?
 1.1.    Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí hlavne:

⦁    má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré opisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
⦁    je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
⦁    vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
⦁    sa hodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;
⦁    zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dojednaná, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy; a
⦁    nemá právne vady, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.
Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.
 1.2.    Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľa.

1.    Aká je záručná doba?
1.1.    U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.
1.2.    Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne je u veci podliehajúcej skaze uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dátumu.
1.3.    V prípade, že vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli chybe tovaru užívať, tj. najmä o dobu, po ktorú je tovar v oprave.

2.    Aké práva z vadného plnenia máte?
2.1.    Vaše práva z chybného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174.
2.2.    V súlade s uvedenými ustanoveniami vám náležia najmä nasledovné práva:
a)    Doplnenie toho, čo chýba
Ak vám dodáme tovar v menšom množstve, než ktoré bolo dohodnuté, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.
b)    Zľava z kúpnej ceny
Ak pri prevzatí tovaru existovala na tovare vada alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.
c)    Výmena tovaru alebo chybnej súčasti tovaru
Výmenu tovaru alebo chybnej súčasti tovaru môžete požadovať vždy, ak to nie je neúmerné k povahe vady (tj. najmä v prípade, kedy nie je možná bezprostredná oprava veci) a ak sa nejedná len o nepodstatné porušenie zmluvy.
Právo na výmenu tovaru vám nepatrí v prípade, že je chybná iba časť (súčasť) tovaru. Ak v priebehu reklamačného konania dôjdeme k záveru, že je chybná iba súčasť tovaru, vymeníme vám túto súčasť.
Požadovať výmenu tovaru nemôžete pri tovare použitého alebo predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.
d)    Oprava veci
Ak je možné tovar opraviť, patrí vám právo na bezplatné odstránenie vady. Ak sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme vás okamžite informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.
e)    Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)
Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:
⦁    dodanie chybnej alebo nekompletnej veci z našej strany zakladá podstatné porušenie zmluvy; alebo
⦁    nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto vadou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
⦁    tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
⦁    sa na tovare vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných chýb, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo
⦁    nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie / nenastolíme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
2.3.    Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju dostali. Výnimkou sú prípady, keď:
 a)    došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 b)    ste použili vec ešte pred objavením vady;
 c)    ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim konaním alebo nekonaním; alebo
 d)    ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; Ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

3.    Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?
3.1.    Práva z chybného plnenia vám nepatria, ak:
⦁    ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
⦁    ste chybu sami spôsobili; alebo
⦁    uplynula záručná doba.
3.2.    Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:
⦁    opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);
⦁    vady použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ich prevzali;
⦁    veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo
⦁    veci, ak to vyplýva z ich povahy (najmä tovar, ktorý zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).

4.    Ako postupovať pri reklamácii?
4.1.    Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby.
4.2.    Reklamácie prijímame v našom sídle. Prevádzkareň, v ktorej by bolo možné uplatniť reklamáciu nemáme.
Pokiaľ máte záujem o opravu veci, a v potvrdení o trvaní práv z chybného plnenia (záručnom liste) je uvedená osoba určená na opravu, ste povinní uplatniť reklamáciu u tejto osoby. Túto povinnosť máte iba v prípade, že sa táto osoba nachádza na rovnakom mieste ako my alebo na mieste k vám bližšom.
4.3.    Odporúčaný postup pri reklamácii:
⦁    pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;
⦁    zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho chybnej súčasti, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
⦁    reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla (príp. na adresu osoby určenej k oprave), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;
⦁    pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci na kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.
Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.
4.4.    Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady.
4.5.    O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.
4.6.    Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
4.7.    Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
4.8.    V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.


Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 20. 3. 2020